Bouppteckningar i KnC-koncernens konkurser

 

 

Konkursförvaltningen har idag till Stockholms tingsrätt inlämnat bouppteckningar i de åtta bolag inom KnC-koncernen som är försatta i konkurs.

Moderbolaget KnC Group AB äger aktierna i de övriga konkursbolagen.

Bouppteckningarna avser tillgångar och skulder i respektive bolag per konkursdagen, den 27 maj 2016. Händelser därefter, under konkursen, återspeglas endast i undantagsfall i bouppteckningarna. Tillgångarna värderas mycket försiktigt. Inventarier tas upp till s.k. slaktvärde (styckevis försäljning) och fordringar tas upp till ett värde motsvarande vad som flutit in under konkursen.

Det finns en stor skuld (nästan 6 MUSD) till koncernens finansiär som tas upp med fullt belopp i varje koncernbolag som garanterat skulden. Detta gör att det ser ut som det finns flera skulder till finansiären, men det är samma skuld – som tas upp till fullt belopp i alla koncernbolag som ställt garantier för skulden. Det finns vidare interna skulder och fordringar mellan bolagen i koncernen som medför att skulderna i koncernen framstår som större än vad de är om man kvittar bolagens interna mellanhavanden mot varandra. För att ge en bättre övergripande förståelse för tillgångar och skulder i koncernen har konkursförvaltningen upprättat en sammanställning avseende uppgifterna i bouppteckningarna för samtliga KNC-bolagen, så att koncernen som helhet kan överblickas. I sammanställningen har skulder till koncernbolag inte tagits med. Vidare har ungefärliga och avrundade belopp använts.

Ytterligare information om informationen i bouppteckningarna framgår av den Q&A-lista som konkursförvaltningen har upprättat för att informera om bakgrunden till uppgifterna i bouppteckningarna

Länk till konsoliderad bouppteckning KnC-koncernen

Länk till Q&A-lista