Narva Project AB

Information till anställda i Narva Projekt AB

Igår eftermiddag försattes Narva Project AB, 556262-4121, i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Samtidigt utsågs jag till konkursförvaltare och konkursärendet överflyttades till Stockholms tingsrätt.

 

I konkursen har anställda rätt till lönegaranti som betalas av staten. Lönegarantin omfattar fordringar på lön eller annan ersättning på grund av anställningen som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats tidigare än tre månader före tingsrättens föregående beslut om företagsrekonstruktion, dvs. den 5 februari 2015. Lönegarantin omfattar även uppsägningslön längst för uppsägningstid som beräknas enligt 11 § lagen om anställningsskydd. Slutligen omfattar den semesterlön som har intjänats under det innevarande semesteråret (dvs. från och med den 1 april 2015) och under det föregående semesteråret (dvs. 1 april 2014 – 31 mars 2015). Dessutom omfattar den semesterlön avseende högst fem semesterdagar som har intjänats under tidigare år. Lönegaranti beviljas sammanlagt med högst 178 000 kr (fyra prisbasbelopp) per anställd.

 

Det är min skyldighet som konkursförvaltare att säga upp alla anställda. Detta kommer att ske så snart som möjligt. Under den första månaden efter konkursbeslutet råder arbetsplikt under uppsägningstiden. Jag rekommenderar alla anställda att snarast anmäla sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande.

 

Min första och mest prioriterade uppgift i konkursen är att tillsammans med mina kollegor sätta mig in i bolagets pågående projekt. Beroende på i vilken utsträckning konkursboet kommer att driva verksamheten vidare, är det möjligt att vissa anställningar kommer att finnas kvar även efter uppsägningstidens utgång.

 

Vi återkommer så snart som möjligt med ytterligare information, inklusive besked om hur bolagets projekt kommer att hanteras.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Mats Emthén

Konkursförvaltare

 


 

Information for Employees

Yesterday afternoon, Narva Project AB, 556262-4121, was declared bankrupt by Kalmar District Court. At the same time, I was appointed as official receiver in the bankruptcy, and the bankruptcy case was transferred to Stockholm City Court.

 

In the bankruptcy, employees have the right to wage guarantee paid by the state. The wage guarantee extends to claims for wages or other compensation arising from the employment which relate to the period prior to the decision to declare the company bankrupt and within one month thereafter. The claims may not have accrued earlier than three months prior to the court’s preceding decision of company reorganization, 5 February 2015. Wage guarantee also extends to claims for severance pay relating to a period not exceeding the notice of termination period, calculated in accordance with section 11 of the Employment Protection Act. Finally, it extends to entitlements to holiday pay and holiday remuneration which have accrued during the current year of earnings (i.e. as from 1 April 2015) and during the immediately preceding year of earnings (i.e. 1 April 2014 – 31 March 2015).  It also extends to holiday pay relating to a maximum of five additional days of holiday, which have accrued during preceding years. Totally, wage guarantee is not granted to a higher amount than SEK 178,000 (four times the Swedish statutory price base amount) per employee.

 

As official receiver in the bankruptcy, it is my obligation to give all employees notice of termination of their employment. This will be carried out as soon as possible. During the first month following the bankruptcy decision, all employees are obliged to work during the notice period, unless otherwise instructed. I recommend all employees to register with the public employment office as applicants for employment.

 

Together with my colleagues, my first and most highly prioritized task in the bankruptcy, is to get an understanding of the company’s ongoing projects. Depending on the extent to which the bankruptcy estate will continue the business, some employments may remain even when the notice period has ceased.

 

We will come back as soon as possible with further information, including information about how the bankruptcy estate will deal with the ongoing projects.

 

Yours sincerely.

 

Mats Emthén
Official receiver

Konkurserna i Skyways Express AB och City Airlines AB är avslutade