Pressmeddelande

ÖVERLÅTELSE I KNC-KONKURSERNA

Konkursförvaltaren i KnC-konkurserna har på fredagen, den 12 augusti, ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med det svenska nybildade bolaget GoGreenLight. Köparen kommer bedriva datacenter med återvinning av värmen, en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik med framtiden för sig.

Överlåtelsens genomförande är beroende av att vissa villkor uppfylls. Det är parternas förhoppning att dessa villkor kan uppfyllas så snart som möjligt. Köparen har ingen koppling till tidigare ägare eller investerare i KnC-konkursen.

– ”Jag är glad att vi fått ett överlåtelseavtal på plats med en seriös köpare med spännande planer för framtiden. Nu hoppas jag att de utestående villkor som finns kan uppfyllas snart, så att köparen kan tillträda verksamheten”, säger konkursförvaltaren Nils Åberg, Advokatfirman Carler.

Mer information om GoGreenLight: www.gogreenlight.se

Kontakt GoGreenLight: Sten Oscarsson, VD: info@gogreenlight.se, +46-(0)70-917 46 50

Mer information om Advokatfirman Carler: www.carler.se 

Kontakt konkursförvaltare: Nils Åberg, Advokat, nils.aberg@carler.se

Bouppteckningar i KnC-koncernens konkurser

 

 

Konkursförvaltningen har idag till Stockholms tingsrätt inlämnat bouppteckningar i de åtta bolag inom KnC-koncernen som är försatta i konkurs.

Moderbolaget KnC Group AB äger aktierna i de övriga konkursbolagen.

Bouppteckningarna avser tillgångar och skulder i respektive bolag per konkursdagen, den 27 maj 2016. Händelser därefter, under konkursen, återspeglas endast i undantagsfall i bouppteckningarna. Tillgångarna värderas mycket försiktigt. Inventarier tas upp till s.k. slaktvärde (styckevis försäljning) och fordringar tas upp till ett värde motsvarande vad som flutit in under konkursen.

Det finns en stor skuld (nästan 6 MUSD) till koncernens finansiär som tas upp med fullt belopp i varje koncernbolag som garanterat skulden. Detta gör att det ser ut som det finns flera skulder till finansiären, men det är samma skuld – som tas upp till fullt belopp i alla koncernbolag som ställt garantier för skulden. Det finns vidare interna skulder och fordringar mellan bolagen i koncernen som medför att skulderna i koncernen framstår som större än vad de är om man kvittar bolagens interna mellanhavanden mot varandra. För att ge en bättre övergripande förståelse för tillgångar och skulder i koncernen har konkursförvaltningen upprättat en sammanställning avseende uppgifterna i bouppteckningarna för samtliga KNC-bolagen, så att koncernen som helhet kan överblickas. I sammanställningen har skulder till koncernbolag inte tagits med. Vidare har ungefärliga och avrundade belopp använts.

Ytterligare information om informationen i bouppteckningarna framgår av den Q&A-lista som konkursförvaltningen har upprättat för att informera om bakgrunden till uppgifterna i bouppteckningarna

Länk till konsoliderad bouppteckning KnC-koncernen

Länk till Q&A-lista

Konkurs i KnC-koncernen

Den svenska Bitcoin-miningkoncernen KnC Group med sju helägda dotterbolag försattes den 27 maj i konkurs av Stockholms tingsrätt på egen begäran. Förordnad konkursförvaltare är advokat Nils Åberg, Advokatfirman Carler. Mer information följer.