Advokatfirman Carler söker biträdande jurist

Vi på Advokatfirman Carler i Stockholm söker nu en biträdande jurist med ett genuint intresse för att arbeta med frågor som berör allmän affärsjuridik och i synnerhet obestånds-, fastighets- och processrättsliga frågor.

Advokatfirman Carler är sedan snart 60 år väl etablerad inom svensk och internationell affärsjuridik med kontor i Stockholm. Vi på Carler är specialiserade inom konkurser och rekonstruktioner samt i övriga insolvensrelaterade frågor, fastighetsrätt och tvistelösning. Vi söker dig som nyligen tagit juristexamen alternativt har gjort tingstjänstgöring.

 

Vi erbjuder dig:

En trevlig arbetsplats belägen i centrala Stockholm med god stämning och stora utvecklingsmöjligheter. För oss är det viktigt att våra medarbetare ges möjlighet till egna initiativ och inflytande över sin karriärutveckling. Vi erbjuder dig att via praktisk erfarenhet, utbildningar, mentorskap och stöd för nätverkande nå din fulla potential som affärsjurist.

 

Vem är du?

Du har hög juridisk kompetens och har god förståelse för ekonomiska frågor, är driven och har ett affärs- och lösningsorienterat tänk samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi värdesätter dina personliga egenskaper och din sociala kompetens högt. Du har vidare mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift.

 

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2019 till advokat Peter Eriksson. Urval sker löpande.

Frågor om tjänsten kan ställas till advokat Peter Eriksson eller advokat Rikard Stjernholm, 08-522 532 00.

 

Vi vill gärna utvecklas vidare och växa tillsammans med dig. Välkommen till Advokatfirman Carler!

 

Formalia:

  • Tillsvidare anställning m. provanställning
  • Heltid
  • Tillträde enligt överenskommelse

Bevakningsförfaranden i konkurserna i JB-bolagen

JB Gymnasiet Norr AB, 556532-0586

Konkursförvaltningen har inlett bevakningsförfarande i JB Gymnasiet Norr AB:s konkurs, vilket innebär att fordringsägarna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten senast den 13/12 2016 för att få möjlighet till utdelning i konkursen. Bevakningsförfaranden kommer senare att följa i övriga JB-bolag, i vilka bevakningsförfarande inte redan har genomförts, med undantag för Instruo Holding AB.

Fordringsägare får meddelande från tingsrätten när bevakningsförfarande i respektive bolag inleds och detta meddelande anges vilka frister som gäller och hur bevakning ska ske. Konkursförvaltningen kan i nuläget inte ge någon prognos för när eller i vilken omfattning utdelning kommer att ske.

Bevakningarna ska skickas i två exemplar med vanlig post till Stockholms tingsrätt, inte till konkursförvaltningen.

Stockholms tingsrätt Avd. 2/Konkurs Box 8307 104 20  STOCKHOLM

Länk till Stockholms tingsrätts hemsida  http://www.stockholmstingsratt.se/

Bevakning ska ske även om du tidigare har anmält din fordran till konkursförvaltningen.

 

Till tidigare anställd personal:

Tidigare anställd personal som har lönefordringar som inte har reglerats genom lönegaranti har rätt att bevaka sådan fordran. Erhållen lönegarantiersättning ska avräknas från sådant anspråk. Om du har fått nytt arbete innan uppsägningstidens slut ska inkomster från den nya tjänsten också avräknas från ditt anspråk.

Konkursförvaltningen, som har till uppdrag att granska alla bevakningar, kan inte bistå vid uträkningen av eventuella lönefordringar. Det åligger istället varje tidigare arbetstagare att på egen hand göra dessa uträkningar, samt att säkerställa att dessa är korrekta vid en eventuell kontroll.

  • Konkursförvaltningen föreslår att du som är arbetstagare använder Blankett fordringsanspråk anställda för att framställa ditt anspråk, med post till Stockholms tingsrätt.
  • Konkursförvaltningen föreslår också att du som arbetstagare vänder dig till ditt fackförbund om det finns behov av hjälp med att beräkna din lönefordran.Till leverantörer:Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till leverantor.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.Bevakningsförfaranden kommer att följa i övriga JB-bolag, i vilka bevakningsförfarande inte redan har genomförts, med undantag för Instruo Holding AB. Ytterligare information kommer löpande att publiceras på denna hemsida
  • Till fordringsägare i övriga JB-bolag:
  • Även de leverantörer som tidigare hört av sig till konkursförvaltaren måste bevaka sina fodringar. Konkursförvaltningen föreslår att leverantörer lämnar in kopior av de avtal och fakturor som åberopas, tillsammans med ett brev där kravet (med angivet belopp) framställs. Brevet ska skickas med post i två exemplar till Stockholms tingsrätt.
  • Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till anstalld.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.

 

Narva Project AB

Information till anställda i Narva Projekt AB

Igår eftermiddag försattes Narva Project AB, 556262-4121, i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Samtidigt utsågs jag till konkursförvaltare och konkursärendet överflyttades till Stockholms tingsrätt.

 

I konkursen har anställda rätt till lönegaranti som betalas av staten. Lönegarantin omfattar fordringar på lön eller annan ersättning på grund av anställningen som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats tidigare än tre månader före tingsrättens föregående beslut om företagsrekonstruktion, dvs. den 5 februari 2015. Lönegarantin omfattar även uppsägningslön längst för uppsägningstid som beräknas enligt 11 § lagen om anställningsskydd. Slutligen omfattar den semesterlön som har intjänats under det innevarande semesteråret (dvs. från och med den 1 april 2015) och under det föregående semesteråret (dvs. 1 april 2014 – 31 mars 2015). Dessutom omfattar den semesterlön avseende högst fem semesterdagar som har intjänats under tidigare år. Lönegaranti beviljas sammanlagt med högst 178 000 kr (fyra prisbasbelopp) per anställd.

 

Det är min skyldighet som konkursförvaltare att säga upp alla anställda. Detta kommer att ske så snart som möjligt. Under den första månaden efter konkursbeslutet råder arbetsplikt under uppsägningstiden. Jag rekommenderar alla anställda att snarast anmäla sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande.

 

Min första och mest prioriterade uppgift i konkursen är att tillsammans med mina kollegor sätta mig in i bolagets pågående projekt. Beroende på i vilken utsträckning konkursboet kommer att driva verksamheten vidare, är det möjligt att vissa anställningar kommer att finnas kvar även efter uppsägningstidens utgång.

 

Vi återkommer så snart som möjligt med ytterligare information, inklusive besked om hur bolagets projekt kommer att hanteras.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Mats Emthén

Konkursförvaltare

 


 

Information for Employees

Yesterday afternoon, Narva Project AB, 556262-4121, was declared bankrupt by Kalmar District Court. At the same time, I was appointed as official receiver in the bankruptcy, and the bankruptcy case was transferred to Stockholm City Court.

 

In the bankruptcy, employees have the right to wage guarantee paid by the state. The wage guarantee extends to claims for wages or other compensation arising from the employment which relate to the period prior to the decision to declare the company bankrupt and within one month thereafter. The claims may not have accrued earlier than three months prior to the court’s preceding decision of company reorganization, 5 February 2015. Wage guarantee also extends to claims for severance pay relating to a period not exceeding the notice of termination period, calculated in accordance with section 11 of the Employment Protection Act. Finally, it extends to entitlements to holiday pay and holiday remuneration which have accrued during the current year of earnings (i.e. as from 1 April 2015) and during the immediately preceding year of earnings (i.e. 1 April 2014 – 31 March 2015).  It also extends to holiday pay relating to a maximum of five additional days of holiday, which have accrued during preceding years. Totally, wage guarantee is not granted to a higher amount than SEK 178,000 (four times the Swedish statutory price base amount) per employee.

 

As official receiver in the bankruptcy, it is my obligation to give all employees notice of termination of their employment. This will be carried out as soon as possible. During the first month following the bankruptcy decision, all employees are obliged to work during the notice period, unless otherwise instructed. I recommend all employees to register with the public employment office as applicants for employment.

 

Together with my colleagues, my first and most highly prioritized task in the bankruptcy, is to get an understanding of the company’s ongoing projects. Depending on the extent to which the bankruptcy estate will continue the business, some employments may remain even when the notice period has ceased.

 

We will come back as soon as possible with further information, including information about how the bankruptcy estate will deal with the ongoing projects.

 

Yours sincerely.

 

Mats Emthén
Official receiver

Skyways Express AB och City Airlines AB

130522


Information regarding the bankruptcies of Skyways Express AB and City Airlines AB

Date of bankruptcy: 
2012-05-22

 

Court of bankruptcy:
District Court of Attunda

 

Official receiver: 
Mats Emthén, Advokatfirman Carler, Box 7557, 103 93 Stockholm, telephone: 0046 (8) 522 532 00

 

Estate inventory and oath administration meeting: 
July, 13 and July, 20 2012. The official receiver will make a register of the assets and liabilities in each bankruptcy estate. The estate inventories will be available on July, 13 2012. The estate inventories will also be available at Carlers website, without attachments. Anyone who wishes a complete estate inventory with attachments, please contact the District Court of Attunda.

Oath administration will take place on July, 20 2012 at 9.00 p.m. and 9.10 p.m.

 

Bankrupcy estate inventories without attachments
Skyways_express_AB_Bankrupcy_Estate_Inventory.pdf
Skyways_City_Airlie_Bankrupcy_Estate_Inventory.pdf

 

Administrator’s report: 
April 2013

 

Dividend: 
For the time being no prognosis can be given. Information will be announced as soon as there is further news. Given the size of the bankruptcies, the proceedings may be prolonged.

 

FOR THOSE WHO HAVE PAID TICKETS IN ADVANCE

If you have paid bankruptcy insurance when buying your ticket: 
Please contact the retail outlet that sold the bankruptcy insurance.

 

If you have bought and paid for tickets through a travel agency: 
Contact your agency and investigate the possibilities of compensation.

 

If you have paid the tickets with a credit card: 
Contact the credit card company/bank and ask for the possibility of compensation.

 

If you have paid the ticket/tickets via an Internet Bank: 
Please contact your bank and ask for the possibility of compensation.

 

OTHER: 
If you do NOT get any compensation for the ticket/tickets you have bought, you have a claim against the bankrupt company and you are called a creditor.

 

NOTIFICATION OF CLAIMS
Tickets: skyways@carler.se

 

Other claims; such as suppliers, leasing companies and other creditors: affarskontakter@carler.se

 

OTHER MATTERS and/or QUESTIONS
Send an e-mail to: affarskontakter@carler.se
We will revert by e-mail or telephone as soon as we can.

 

Sincerely,

Mats Emthén
Official receiver

 

130522


Allmän information i anledning av Skyways Express AB:s och City Airlines AB:s konkurser

Konkursdomstol:
Attunda tingsrätt, ärendenr: K 3922-12 och K 3987-12

 

Konkursförvaltare:
Mats Emthén, Advokatfirman Carler, Box 7557, 103 91 Stockholm, tfn: 08 – 522 532 00, mailadresser: se nedan

 

Konkursbouppteckningar utan bilagor:
Skyways_Konkursbouppteckning_Skyways.pdf
Skyways_Konkursbouppteckning_City_Airline.pdf

 

Förvaltarberättelser: 
Den ekonomiska utredningen pågår och beräknas kunna slutföras i början på 2013. Därefter kommer en förvaltarberättelse att upprättas. Den beräknas kunna lämnas till tingsrätten under april månad 2013.

 

Utdelning: 
För närvarande kan ingen prognos ges. Information kommer att läggas ut så snart det finns närmare besked. Med hänsyn till konkursens storlek kan handläggningen antas bli långvarig.

 

FÖR DIG SOM HAR BETALT BILJETTER I FÖRSKOTT:

Om du har betalat en konkursförsäkring när du köpte biljetten: 
Kontakta försäljningsstället som har sålt konkursförsäkringen.

 

Om du har köpt och betalat biljetter via resebyrå: 
Kontakta resebyrån och undersök vilka möjligheter du har att få tillbaka pengar.

 

Om du har betalat biljetterna med ett kontokort: 
Kontakta kortföretaget/banken och ta reda på om du får pengar tillbaka. Se mer info på Eurocards hemsida.

 

Om du har betalat via internetbanken: 
Kontakta banken och ta reda på om du får pengar tillbaka.

 

Övrigt: 
Om du INTE får tillbaka pengarna du lagt ut för biljetter har du en fordran på konkursbolaget och kallas då för borgenär.

 

ANMÄLAN AV FORDRINGAR

Biljetter: skyways@carler.se

 

Övriga fordringar, t.ex. leverantörer, leasingbolag och andra kreditgivare: affarskontakter@carler.se

 

ÖVRIGA ÄRENDEN OCH FRÅGOR

Maila till affarskontakter@carler.se

 

Kontaktuppgifter fackförbund

SFF
Ola Blomqvist, 0705-74 43 53 samt Mats Gomér på Skyways

 

Unionen
Gunilla Sahlin, 08-504 161 70, 070-589 67 53

 

Pilotföreningen
Kontakta lokalt ombud.
Vi återkommer per mail eller telefon så snart vi hinner.

 

Med vänliga hälsningar,

Mats Emthén
Konkursförvaltare

Pressmeddelande

ÖVERLÅTELSE I KNC-KONKURSERNA

Konkursförvaltaren i KnC-konkurserna har på fredagen, den 12 augusti, ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med det svenska nybildade bolaget GoGreenLight. Köparen kommer bedriva datacenter med återvinning av värmen, en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik med framtiden för sig.

Överlåtelsens genomförande är beroende av att vissa villkor uppfylls. Det är parternas förhoppning att dessa villkor kan uppfyllas så snart som möjligt. Köparen har ingen koppling till tidigare ägare eller investerare i KnC-konkursen.

– ”Jag är glad att vi fått ett överlåtelseavtal på plats med en seriös köpare med spännande planer för framtiden. Nu hoppas jag att de utestående villkor som finns kan uppfyllas snart, så att köparen kan tillträda verksamheten”, säger konkursförvaltaren Nils Åberg, Advokatfirman Carler.

Mer information om GoGreenLight: www.gogreenlight.se

Kontakt GoGreenLight: Sten Oscarsson, VD: info@gogreenlight.se, +46-(0)70-917 46 50

Mer information om Advokatfirman Carler: www.carler.se 

Kontakt konkursförvaltare: Nils Åberg, Advokat, nils.aberg@carler.se

Bouppteckningar i KnC-koncernens konkurser

 

 

Konkursförvaltningen har idag till Stockholms tingsrätt inlämnat bouppteckningar i de åtta bolag inom KnC-koncernen som är försatta i konkurs.

Moderbolaget KnC Group AB äger aktierna i de övriga konkursbolagen.

Bouppteckningarna avser tillgångar och skulder i respektive bolag per konkursdagen, den 27 maj 2016. Händelser därefter, under konkursen, återspeglas endast i undantagsfall i bouppteckningarna. Tillgångarna värderas mycket försiktigt. Inventarier tas upp till s.k. slaktvärde (styckevis försäljning) och fordringar tas upp till ett värde motsvarande vad som flutit in under konkursen.

Det finns en stor skuld (nästan 6 MUSD) till koncernens finansiär som tas upp med fullt belopp i varje koncernbolag som garanterat skulden. Detta gör att det ser ut som det finns flera skulder till finansiären, men det är samma skuld – som tas upp till fullt belopp i alla koncernbolag som ställt garantier för skulden. Det finns vidare interna skulder och fordringar mellan bolagen i koncernen som medför att skulderna i koncernen framstår som större än vad de är om man kvittar bolagens interna mellanhavanden mot varandra. För att ge en bättre övergripande förståelse för tillgångar och skulder i koncernen har konkursförvaltningen upprättat en sammanställning avseende uppgifterna i bouppteckningarna för samtliga KNC-bolagen, så att koncernen som helhet kan överblickas. I sammanställningen har skulder till koncernbolag inte tagits med. Vidare har ungefärliga och avrundade belopp använts.

Ytterligare information om informationen i bouppteckningarna framgår av den Q&A-lista som konkursförvaltningen har upprättat för att informera om bakgrunden till uppgifterna i bouppteckningarna

Länk till konsoliderad bouppteckning KnC-koncernen

Länk till Q&A-lista

Konkurs i KnC-koncernen

Den svenska Bitcoin-miningkoncernen KnC Group med sju helägda dotterbolag försattes den 27 maj i konkurs av Stockholms tingsrätt på egen begäran. Förordnad konkursförvaltare är advokat Nils Åberg, Advokatfirman Carler. Mer information följer.